Regulamin promocji „POLSKA”

________________________________________

 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „POLSKA”.
 2. Organizatorem Promocji jest Pluton Kawa Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (kod: 03-808), adres: ul. Mińska 25 lok. 422, wpisana do rejestrów przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000653420, NIP 9512425227, REGON 366108969, kapitał zakładowy 405.000,00 zł. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.kawapluton.com (dalej również: „Sklep”).
 3. Udział w promocji jest dobrowolny.
 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 26.10.2020 r. i trwa do 9.11.2020 r. lub do wyczerpania zapasów.
 5. Organizator Promocji ma prawo skrócić lub odwołać okres trwania promocji bez podawania przyczyny. Zmiana lub odwołanie okresu trwania promocji nie ma skutku wobec praw nabytych – umów zawartych przed zmianą lub odwołaniem.
 6. Skorzystanie z promocji następuje poprzez zamówienie i opłacenie zamówienia zawierającego Zestaw kaw ziarnistych Pluton 2x500g w ramach jednej transakcji i wpisanie kodu rabatowego POLSKA w polu „wpisz tutaj kod rabatowy” i kliknięciu na pole „UŻYJ”.
 7. Rabat 40 złotych dotyczy jednego zestawu.
 8. Klient może skorzystać z promocji tylko jeden raz.
 9. Promocja dotyczy wyłącznie produktu oznaczonego w Sklepie jako Zestaw kaw ziarnistych Pluton 2x500g.
 10. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z innymi kodami rabatowymi.
 11. Realizacja promocji w Sklepie odbywa się w ten sposób, że na specyfikacji zamówienia, wartość produktów biorących udział w promocji zostanie pomniejszona o 40 złotych od wartości wyjściowej i klientowi przysługuje darmowa dostawa.
 12. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 13. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 14. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.
 15. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 16. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://sklep.kawapluton.com/strona/regulamin.
 17. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@kawapluton.com. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 18. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
 19. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
 20. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
 21. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 22. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://sklep.kawapluton.com/strona/regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.